3rd International Theatre Soundscore
and Music Composition Exhibit

Designers

tube icon Antonis Antoniou

tube icon Elizabeth Atkinson

tube icon Danny Bright

tube icon Nela Brown

tube icon Steven Brown

tube icon Curtis Craig

tube icon Gareth Fry

tube icon Palmer Hefferan

tube icon Todd Hendricks

tube icon Benji Inniger

tube icon Gintas Kraptavicius

tube icon Karen Lauke

tube icon Erik T. Lawson

tube icon John Leonard

tube icon Douglas Levine

tube icon Rick Malone

tube icon Eben Mannes

tube icon Anthony Mattana

tube icon Kevin McCullagh

tube icon Mark Melville

tube icon Roger Mills

tube icon Alex Palma

tube icon Christopher Plummer

tube icon Mic Pool & Simon Slater

tube icon Ryan Rumery

tube icon Chris Rummel

tube icon Scanner

tube icon David E. Smith

tube icon Christelle Taillens

tube icon Nancy Tobin

tube icon Brad Ward

tube icon Lisa Whistlecroft

tube icon Pete M Wyer